Coneix com millorar la gestió del teu temps.

L’aplicació Usos del Temps t’ofereix la possibilitat de realitzar una autodiagnosi sobre l’ús que fas del teu temps, i et dona eines per a millorar la gestió del teu temps, d’acord amb les teves necessitats i a la realitat del teu dia a dia, tant a casa com a la feina.

L’aplicació es divideix en quatre parts; les dues primeres corresponen a la fase d’autodiagnosi en la que, mitjançant un test inicial i un escenari de situacions habituals en el teu dia a dia, pots avaluar un total de vuit competències relacionades amb l’ús del temps: assertivitat; autoconeixement; delegació; orientació a l’assoliment; planificació; presa de decisions; priorització; i ús de la tecnologia.

A les dues darreres parts de l’aplicació tindràs l’oportunitat de visualitzar als teus resultats, conèixer el teu perfil tipus i comparar-lo amb altres perfils tipus, i també podràs accedir a un conjunt d’eines pràctiques que et permetran treballar qualsevol de les vuit competències avaluades.

Test 1/2. El meu temps

Haurà de contestar a un total de 27 preguntes relacionades amb aspectes quotidians de la teva vida personal i professional.

L’objectiu d’aquest test inicial es avaluar el teu nivell de desenvolupament d’aquelles competències associades als usos i la gestió del temps.

Cada pregunta té quatre possibilitats de resposta: molt d’acord; d’acord; en desacord; molt en desacord; ns/nc. Hauràs de contestar-les totes per tal de poder seguir endavant amb l’autodiagnosi.

Glossari

Àrees de resultat clau

S’entén per ARC totes aquelles activitats que incideixen directament en la consecució dels objectius. Són, per tant, importants i significatives, i és convenient centrar-s’hi al màxim.

Assertivitat

Dir el que es pensa, el que se sent i el que es vol sense perjudicar els drets d’altres persones a ser tractades amb respecte.

Autoconeixement

Procés reflexiu (i el seu resultat) pel qual la persona adquireix nocions del seu jo, de les seves qualitats, limitacions i característiques.

Delegar

Delegar és l’acció de donar a una altra persona la facultat de fer una tasca el responsable personal de la qual és qui delega.

Dir "no"

En aquest context, saber dir "no" es refereix a la possibilitat de rebutjar aquelles tasques que no siguin responsabilitat nostra. De vegades es diu que sí per por de quedar malament o que es tingui una opinió dolenta sobre nosaltres.

Disciplina

Capacitat d’imposar un ordre necessari per dur a terme els objectius, tasques o aprenentatges que es vulguin assolir.

Eficàcia

L’eficàcia és la capacitat de fer allò que hem de fer. Una persona o una màquina poden ser eficaces però poc eficients. En canvi, no es pot ser eficient sense ser eficaç.

Eficiència

L’eficiència d’una persona que intervé en una tasca és el quocient entre el resultat que obté aquesta persona i el resultat obtingut en la mateixa feina per una persona qualificada. Per exemple, si per fer una tasca una persona qualificada triga un minut i una altra triga dos minuts, la seva eficiència és del 50%.

Flexibilitat

La flexibilitat es pot definir com la facilitat per adaptar-se als canvis d’una manera ràpida i poc costosa.

Formació

En aquest context, es refereix a la formació que cal fer al llarg de la vida professional per tal d’adaptar-se o reciclar-se davant dels canvis tecnològics o funcionals del lloc de treball.

Hàbit

Manera especial de fer quelcom adquirit per repetició. En l’àmbit de la gestió del temps, també es considera que els hàbits relacionats amb l’organització, la planificació de la feina, etc. s’han originat a partir de tendències inconscients.

Horari laboral

L’horari laboral, en aquest context, es refereix a l’horari d’entrada i sortida del lloc de treball, per a cada dia si aquest canvia d’un dia a un altre.

Importància

Transcendència i valor que quelcom té per a ell mateix o per les circumstàncies que l’envolten contribució de les tasques a la consecució de les responsabilitats del lloc.

Indicadors de gestió

Mecanismes de control per garantir tant la consecució com la inversió del temps en allò que farà possible aquest procés.

Lladres externs del temps

Situacions externes a la persona que la «distreuen» d’un ús òptim del temps: trucades de telèfon, visites o reunions imprevistes, correu electrònic, etc.

Lladres interns del temps

Hàbits de la persona que incideixen negativament en l’organització de la feina i en l’ús del temps (ser incapaç de dir “no”, ajornar fins a sentir-se pressionat/ada, no planificar, ser desordenat/ada, voler abastar-ho tot i no delegar, etc.).

Objectiu

Un resultat que s’ha d’assolir, una meta. Plantejament d’una sèrie de fites i els esforços adreçats per assolir-les.

Organitzar i gestionar l’horari

Organitzar el temps de treball correspon a les accions de planificar a mitjà i/o llarg termini, programar a curt termini i assignar les tasques corresponents a cada període en què s’hagi dividit la jornada laboral. Gestionar l’horari correspon a la gestió dels processos que afecten l’horari laboral, i a la gestió de la informació que generen aquests processos.

Orientació a resultats

És la capacitat d’avançar-se al resultat que es vol. Donar-li definició operativa i subdividir-lo en objectius parcials per tal que després es pugui planificar.

Perfil complaent

Aquella persona que és capaç d’assumir molts compromisos, tot i que potser no els pugui assumir abans de contradir a ningú.

Perfil comunicador

Aquella persona que interposa les relacions humanes en tot. Li agrada molt mantenir converses de tot tipus.

Perfil disciplinat

Aquella persona que segueix un ordre d’aparició en la realització de les tasques i no començarà cap si prèviament no ha finalitzat l’anterior.

Perfil improvisador

Aquella persona que sempre té diverses coses urgents a fer que dificulten la seva tasca diària, fet que fa que la feina se li acumuli sovint.

Perfil perfeccionista

Aquella persona que busca contínuament la perfecció en les tasques que desenvolupa. Molt detallista.

Planificar

Planificar és preveure les accions que s’han de dur a terme en un interval de temps futur.

Polivalència

La polivalència és la capacitat que té una persona per fer diferents tasques o funcions amb eficàcia, amb la mateixa o diferent eficiència cadascuna d’elles.

Presa de decisions

Elecció conscient i racional orientada a aconseguir un objectiu que es realitza entre diverses possibilitats d’elecció o alternatives.

Prioritzar

Determinar quines tasques es faran en primer lloc, en segon lloc… en funció de la seva importància i la seva urgència; començant per les més urgents i importants.

Registre de l’ús del temps

Sistema de control personal de l’ús real, no previst, del temps. Aquest sistema de registre permet descobrir si s’està dins de les previsions fetes en la planificació o bé si s’han produït desviacions per causes externes o internes que convé corregir.

Temps sabàtic

Temps sabàtic és un temps retribuït o no retribuït del qual es pot gaudir si s’assoleixen uns objectius acordats entre l’empresa i el personal. Aquest temps es dedica a activitats no habituals en el dia a dia de la feina.

Urgència

Major o menor promptitud amb què s’ha de dur a terme la feina.

Ús de la tecnologia

Coneixement de la tecnologia disponible i el seu ús en benefici de la gestió del temps. (La tecnologia al teu servei, i no a l’inrevés).

Visió global

Coneixement de tots els elements i variables que incideixen directament o indirectament en la planificació.